ANBI Beleidsplan Stichting Het HEM

nlen

RSIN Nummer:
859314418KvK Nummer:
729977664Contactgegevens:

Stichting Het HEM

Warmperserij 1

1505 RL Zaandam
0643008343
info@hethem.nl

Doelstelling:

Programmeringsfonds voor het HEM is een onafhankelijke Stichting met als doelstellingen:

  1. het presenteren en produceren van een divers cultureel programma dat een breed samengesteld publiek aanspreekt en uitnodigt om naar binnen te kijken en te reflecteren op andere realiteiten en nieuwe mogelijkheden binnen de algehele denkwijze over onze maatschappij en de mens als individu, onder meer, doch niet uitsluitend, met kunst, muziek, dans, film, performance, theater en literatuur.

  2. het bieden van ruimte en mogelijkheden aan kunstenaars om te experimenteren met verschillende disciplines in het kunstenveld en zich verder te ontwikkelen door middel van residenties, tentoonstellingen, commissies en publieke programma’s.

  3. het aantrekken en verwerven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en gelden, in de meest ruime zin, welke kunnen worden ingezet en aangewend ten behoeve van de uitvoering en verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling

De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit de heer Thomas van Dalen, voorzitter, Veysel Yuce, secretaris, Hans Schamlé, penningmeester, en mevrouw Marianne Spier, algemeen bestuurslid. Het bestuur is belast met de besturing van de Stichting. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.

Er is een eenhoofdige directie, bestaande uit een directeur benoemd door het bestuur. Het bestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving door de Stichting. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het bestuur. Als taakverantwoordelijke uitvoerder van het beleid van het bestuur heeft de directie een begroting, waarbinnen alle benodigde bevoegdheden gelden. Dit betreft onder meer doen van uitgaven inclusief investeringen anders dan voor registergoederen.

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur wordt vastgesteld door het bestuur met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan

De artistiek-inhoudelijke visie is verankerd in de missie van Het HEM: Het HEM is een huis voor eigentijdse cultuur in een voormalige kogelfabriek in Zaandam. In ons programma stellen we de mens centraal door kunst met de maatschappij te verbinden en een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek aan te spreken. Het HEM heeft als doel om binnen het kunstenlandschap een nieuwe beweging in te luiden welke het vrije experiment voor kunstenaars mogelijk maakt en kunst in de breedste zin van het woord dichter bij de mens brengt.

Dit bereikt zij door vier programma’s per jaar te organiseren, die op een geheel eigen wijze en eigentijdse manier tot stand komen door een ‘gast’ uit te nodigen. De ‘gasten’ van Het HEM zijn kunstenaars, wetenschappers, muzikanten, filosofen of anderzijds mensen die vanwege hun persoonlijke verhaal, professionele merites of kijk op de wereld worden geselecteerd. Vanuit hun gedachtengoed en in nauwe afstemming ontwikkelt het team van Het HEM een multidisciplinair programma met bestaande en nieuwe kunstwerken, van henzelf en andere makers, wat de vinger op de tijd legt en het publiek op verschillende manieren aanzet tot nieuwe denkrichtingen.

De vorm die het programma krijgt staat niet vast, maar wordt bepaald door de gesprekken. Kunst wordt gebruikt als een manier om de blik op de wereld te verruimen en mensen met elkaar te verbinden. De programmastructuur wordt een manier om het verhaal voelbaar en levend te maken; het publiek heeft de kans om deel te worden van het verhaal. Daarbinnen bieden we ruimte voor allerlei disciplines zoals dans, muziek, licht- en geluidskunst, theater, film maar ook wetenschap, debat en gastronomie. Deze afzonderlijke verhalen kunnen ons inzicht geven in het grotere verhaal.

De kernovertuiging die alle activiteiten van het HEM voedt, is dat kunst noodzakelijk is voor een inclusievere samenleving. Binnen het HEM staan kunstenaar en bezoeker op gelijke voet. We willen een dialoog met beiden starten over maatschappelijke vraagstukken en ruimte bieden voor persoonlijk verhalen over menselijke waarden en onze complexe hedendaagse samenleving.